Deklaracja dostępności NZOZ Przychodnia Lekarsko-Pielęgniarska ESKULAP Augustów

Przychodnia NZOZ Eskulap w Augustowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://eskulap.augustow.pl/.   

 • Data publikacji strony internetowej: 2023-06-14
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-06-14

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (WCAG 2.1 AA).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Gniedziejko – Piechowska
 • Email: przychodnia@eskulap.augustow.pl
 • Telefon: 87 643 27 64

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementy strony, której dotyczy żądanie
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu                 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Anna Gniedziejko – Piechowska
 • Adres: Dyrektor
 • Email: przychodnia@eskulap.augustow.pl
 • Telefon: 87 643 27 64

Dostępność architektoniczna

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na parkingu przed przychodnią ESKULAP.

Przychodnia mieści się na parterze. Można się do niej dostać podjazdem lub schodami.

Drzwi wejściowe otwierają się automatycznie, korytarze są odpowiednio szerokie dla osób poruszających się na wózkach.

W przychodni jest dostępna toaleta dostosowana do osób ze szczególnymi potrzebami.

W przychodni znajdują się trzy tablice tyflograficzne w celu ułatwienia orientacji w placówce osoby z niepełno sprawnościami.

Drzwi oznakowano w alfabecie Braille’a.

Przychodnia została wyposażona w pętlę indukcyjną.

INFORMACJE DODATKOWE

Ułatwienia

Wszyscy pracownicy są przeszkoleni w zakresie komunikacji oraz obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na ich pomoc. W przychodni można skorzystać z wideotłumacza języka migowego. Tłumacz jest za darmo i nie trzeba wcześniej informować o chęci jego użycia. Miejsca z wideotłumaczem oznaczone są rysunkiem migających dłoni. Aplikacja Migam została również zamieszczona na stronie internetowej.

Na terenie przychodni są akceptowane psy asystujące i psy przewodnicy osób niewidomych.

Inne informacje i oświadczenia

W przychodni zainstalowany jest system kolejkowy, który organizuje i porządkuje kolejność przyjęć.