Szanowni Pacjenci

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zdzisław Sadowski Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarsko-Pielęgniarska „ESKULAP” z siedzibą w Augustowie ul. Wojska Polskiego 51 udziela następujących informacji:

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w dokumentacji medycznej jest:
Zdzisław Sadowski Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarsko-Pielęgniarska „ESKULAP” z siedzibą w Augustowie ul. Wojska Polskiego 51 tel. : 87 643-27-64, adres e-mail: przychodnia@eskulap.augustow.pl zwany dalej „Administratorem”.

2. Cele przetwarzania danych osobowych.

Administrator przetwarza dane osobowe i dane wrażliwe Pacjentów w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, niezbędnych do profilaktyki zdrowia, medycyny pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia i zarządzania systemami obsługującymi usługi opieki zdrowotnej ( art. 9, ust. 2, pkt h RODO ).

3. Udostępnianie danych

Dane osobowe Pacjentów mogą być udostępnione:

  • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 1318 ze zm.).
  • podmiotom zewnętrznym, świadczącym usługi w zakresie zgodnym z pkt. 3, na mocy zawartych umów powierzenia danych osobowych (tj. zakłady opieki zdrowotnej, laboratoria medyczne, inne podmioty świadczące usługi w zakresie ochrony zdrowia).

4. Okres przetwarzania danych osobowych.

Czas przechowywania dokumentacji medycznej, zawierającej dane osobowe reguluje ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 1318 ze zm.). Zgodnie z powyższym aktem prawnym Państwa dane będą przechowywane przez: 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu – zasada ogólna, 22 lata – w zakresie dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, 30 lat – w przypadku gdy dane są niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników lub też gdy nastąpił zgon pacjenta na skutek uszkodzenia ciała (w takim przypadku okres liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon).

5. Wymogi prawne źródła wymagań.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, jakim jest udzielenie Pacjentowi świadczeń zdrowotnych. Obowiązek podania danych wynika z właściwych przepisów prawa, w szczególności:

  • ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 1318 ze zm.),
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 ze zm.),
  • ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2017 r., poz. 1845 ze zm.),
  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015r., poz. 2069).

6. Profilowanie

Dane osobowe, udostępnione przez Pacjentów, nie będą podlegały profilowaniu.

7. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Prawa właściciela danych osobowych.

  • prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizowania.
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.:
    • Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych e-mail: iodo@eskulap.augustow.pl